About Us

این وب سایت (پایگاه اطلاع رسانی) وچهار وب سايت دیگر شامل ایرانیان استرالیای غربی، راديو مهر، نيازمنديها و مشاغل و رويدادهاي ايراني با هدف ارايه اطلاعات مورد نياز از جمله اطلاعات در مورد زندگي تحصيل و كسب و كار و غيره به ايرانيان مقيم استراليا و حمایت از فعاليت هاي تجاري و اقتصادي ایرانیان، و نیز ترويج زبان فارسي، فرهنگ، هنر، موسیقی و ادبیات ايران ايجاد گرديده و فعاليت مي كنداین مجموعه بدون هیچ ترجیحی از همه انجمن ها و موسسات و تجارت های ایرانیان مقیم استرالیا حمایت می کند و در عین حال از همه آنها مستقل است. صاحبان مشاغل مي توانند اطلاعات كسب و كار و تبليغ تجاري خود را بطور رايگان در وب سايت نيازمنديها و مشاغل و گروه فیس بوکی ایرانیان استرالیای غربی منتشر نمايند